Call us to book
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
E-bost
Find us
Cardiff International White Water
Watkiss Way
Cardiff Bay
CF11 0SY

Ar ôl gorffen fy Lefel A yn ddiweddar a cheisio peidio â meddwl am dderbyn y canlyniadau, roeddwn yn awyddus i ddod o hyd i rhywbeth hwyliog i’w wneud, ac roedd hyn i weld yn ddelfrydol. Mae Syrffio Dan Do, sy'n digwydd yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd (DGRC) yn cynnwys reidio tonnau o ddŵr wrth sefyll ar fwrdd.  

Es i’r ganolfan, ac yn wir, roeddwn wedi cyffroi! Wrth gyrraedd, gwelais dderbynfa lachar wedi ei haddurno mewn llawer o wahanol fathau o las. Drwy’r drysau gwydr, gwelais rywrai eisoes yn cael hwyl ar y   – roedd tîm o rafftwyr ar gwrs dŵr gwyn yn chwerthin ac yn sgrechian ar yr un pryd. A dweud y gwir, i ddechrau roeddwn eisiau rhedeg, neidio dros y ffens, deifio fel dolffin i mewn i’r rafft ac ymuno yn yr hwyl, ond rhywsut llwyddais i aros fy nhro yn y dderbynfa. Wedi siarad â derbynnydd clên, nes i lenwi ffurflen ddiogelwch (cofiwch - diogelwch yn gyntaf!) ac es allan i'r iard rafftio – dyma ble roedd y syrffwyr dan do yn cyfarfod.

Bu i’n hyfforddwr, Ryan, ein harwain i’r man codi gwisgoedd gwlyb, aeth pawb i gyfeiriadau gwahanol i’r ystafelloedd newid. Gynted ag yr oeddwn i yno, gwisgais fy ngwisg gwlyb yn hyderus – un goes i mewn, dwy goes i mewn, gan gau’r sip ar y blaen yn dynn ac yn ddiogel. Roeddwn yn barod i fynd, a dyna wnes i. Cerddais drwy’r coridor tamp i'r ardal syrffio dan do, gan wthio’r drysau dwbl yn agored ac eistedd gyda'm cyd-syrffwyr.

Gwenodd Ryan a bu i weddill y grŵp droi eu pennau, gan wenu’n fawr. Roeddwn wedi drysu. Oedden nhw’n hapus ofnadwy? Oeddwn i wedi gwneud rhywbeth o'i le? Yna, fe sylwais ‘mod i wedi gwisgo fy ngwisg wlyb wysg y cefn! Roedd y sip wedi’i gau yn dynn wrth fy ngwddf. Er mwyn fy amddiffyn fy hun, hoffwn ddweud nad ydw i wedi gwneud camgymeriad o’r fath ers pan oeddwn i’n blentyn! Felly byddwch yn glên â mi – plîs!? Beth bynnag, wedi codi cywilydd arnaf fi fy hun, cerddais yn ôl drwy’r drysau dwbl a newid yn sydyn (gyda'r wisg wlyb y ffordd iawn) a mynd yn ôl at y grŵp.

Gwylion ni fideo diogelwch byr ar sgrîn fflat ac yna arweiniodd Ryan ni at hwyl... hwyl fawr iawn. Roedd yr efelychydd tonnau’n strwythur glas ar oledd gyda ffrydiau o ddŵr gwyn yn cael eu gwthio lan. Roedd sŵn chwistrellu'r dŵr yn uchel iawn ac roedd yn anodd clywed cyfarwyddiadau Ryan. Fodd bynnag, roedd yn defnyddio ystumiau a dangosodd sut mae gwneud cyn i’n tro ni ddod. Rhoddais enwau ar yr arddangosiadau - y myfyrdod sy'n troelli, y gasgen donnog, y deif superman a phethau hawdd eraill y gallaf eu gwneud heb ddisgyn oddi ar fy mwrdd (wir yr… Pam byddwn i’n dweud celwydd?!)

Roedd pawb wedi cyffroi a gwnaethom afael yn eu byrddau corff ac un wrth un, cawsom lond galwyni o hwyl gyda dŵr yn chwistrellu yn ein hwynebau, cyrff wedi'u socian, a'n byrddau'n llithro'n llyfn dros donnau'r dŵr gwyn. Bu i rai ddisgyn, rhai rhowlio, a gwnaeth rhai pobl hyd yn oed daro yn erbyn ei gilydd, ond yn sicr cafodd bawb awr o hwyl ffantastig.

Felly os ydych chi’n edrych am rywbeth i’w wneud gyda’ch ffrindiau neu hyd yn oed ar eich pen eich hun dros yr haf, os ydych wedi gorffen eich lefelau A, eich TGAU, eich gradd neu unrhyw brofiad straenus arall, dylech alw heibio'r DGRC a rhoi chynnig ar syrffio dan do. Neu, os na, rhowch gynnig ar un o’u chwaraeon dŵr eraill megis y rafftio dŵr gwyn a soniais amdano. Ond beth bynnag yr ydych yn ei wneud… cofiwch wisgo’r wisg wlyb y ffordd iawn! (Sip yn y cefn, nid y tu blaen).