RYDYN NI AR AGOR - BAROD AMDANI  

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Dŵr symudol

Mae ein cyrsiau dŵr gwyn i bobl sy’n chwilio am her badlo anos.  Os ydych yn hyderus ar ddŵr sy’n symud ac yr hoffech brofi gwefr a chyffro padlo dyfroedd gwylltion, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau dŵr gwyn.

White Water Activities List
Cyflwyniad 1 Diwrnod i Gaiacio Dŵr Gwyn

Dyma gwrs undydd i oedolion a phlant a hoffai arbenigo mewn Caiacio Dŵr Gwyn. Cewch gyflwyniad i ddŵr sy’n symud, diogelwch a darllen yr afon, tra’n datblygu eich sgiliau a’ch technegau padlo, fel torri i mewn/allan a fferi-gleidio.

Cyflwyniad i Oedolion i Gaiacio Dŵr Gwyn

Caiff y cwrs hwn ei redeg mewn caiacs caeedig ar y cwrs dŵr gwyn, ar 4 a 6 cumec.

Cyflwyniad i Gychod Cŵn Poeth Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc

Cychod Cŵn Poeth Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc  (4 wythnos) 

 

Mae’r cwrs hwn yn gam allweddol y mae DGRhC wedi’i ddatblygu i helpu pobl ifanc sy’n padlo i symud o gaiacio ar ddŵr llonydd i gaiacio dŵr gwyn. 

Yn defnyddio caiacau aer o’r enw cŵn poeth, mae hyn yn gyflwyniad cyfeillgar i fyd dŵr gwyn, lle byddwn yn magu eu hyder a’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y dŵr gwyn. 

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Darganfod Caiacau i’r Ifainc neu fod ar yr un safon.

Oedran -  8-16 oed 

HYD Y CWRS

Dydd Sul (11:30 - 13:30)

Dydd Mercher (18:00 - 20:00)

PRIS

£90 y person


Cyflwyniad i Gaiacio Dŵr Gwyn i Bobl Ifanc (4 Cumec)

Dŵr Gwyn i’r Ifainc (4 wythnos)

 

Nod y cwrs hwn yw datblygu sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i badlo mewn dŵr gwyn. Drwy gydol y 4 wythnos byddwn yn helpu padlwyr ifanc i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i’w gwthio eu hunain i allu rheoli eu cychod gyda steil lawr y dŵr gwyn. Ein nod yw cynnig sylfaen gadarn o sgiliau craidd i badlwyr ar gyfer eu gyrfaoedd padlo.

 

GOFYNION CYN Y CWRS

Rhaid i chi fod wedi cwblhau Cychod Cŵn Poeth i’r Ifainc neu fod ar yr un safon.

Oedran -  8-16 oed 

HYD Y CWRS

Dydd Mercher (18:00 - 20:00)


Llithrennau, Disgynfeydd a Rhaeadrau

Mae’r cyrsiau hyn am ddysgu a datblygu sgiliau y mae eu hangen i redeg y mathau hyn o weithgareddau mewn afonydd yn ddiogel.

Cadw Momentwm

Nod y cwrs hwn yw trosglwyddo’r sgiliau a’r technegau rydych chi wedi’u dysgu ar y cwrs Dŵr Gwyn artiffisial i’r amgylchedd naturiol..

Cyflwyniad i Gaiacio Dull Rhydd (Dŵr Gwyn)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd am roi cynnig ar gaiacio rhydd. Y nod yw datblygu eich sgiliau symud yn y dŵr h.y. lleoli tyllau, sbinio, syrffio, olwynion catrin, a dolenni (yn dibynnu ar eich gallu).

White Water Rafting in the Brecon Beacons

White Water Rafting in the Brecon Beacons

RASIO RAFFT DŴR GWYN CORFFORAETHOL

 

RASIO RAFFT DŴR GWYN CORFFORAETHOL


Eich cyfle chi i fod y tîm rafftio dŵr gwyn gorau!

 

Casglwch eich cydweithwyr at ei gilydd ac ymunwch â ni am sesiynau hyfforddi ac yna’r Diwrnod Rasio Mawr!

Mae’r her rasio rafft corfforaethol yn cynnwys x3 sesiwn hyfforddi nosweithiau Llun. Wedi cwblhau’r hyfforddiant, byddwch yn derbyn tystysgrif Rasio Rafft a bydd eich tîm yn barod i brofi ei sgiliau ar Ddiwrnod y Ras – dydd Sul yr 20fed o Hydref 12:30 – 16:00  

 

Mae’r hyfforddiant a’r ras i dimau o bedwar, gyda hyd at 15 tîm yn rasio yn erbyn ei gilydd mewn parau ar y dydd.

 

Mae’r pecyn yn addas i rafftwyr amhrofiadol - darperir pob darn o offer.

 

Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys pecyn byrgyr a chwrw ar ddiwrnod y ras yn ogystal â gwobrau am y rafftiau buddugol.

 

Addas ar gyfer timau corfforaethol neu grwpiau o bedwar sy’n edrych am her tîm unigryw.

 

rhaid mynychu pob sesiwn hyFFORDDI

 

Hyfforddiant – Nosweithiau Llun 30ain o Fedi/ 7fed o Hydref/ 14eg o Hydref 18:00 – 20:00

 

Ras dydd Sul 20fed o Hydref 12:30 – 16:00

 

-

-

Clinigau Cynffoni

Clinigau Cynffoni

 

Mae caiacau sleisiog yn eu holau, ac rydym wrth ein boddau!

Awydd gwybod sut i gael eich caiac yn beryglus fertigol mewn steil?? Sleisen o gwch newydd gennych ond yn cael trafferth gwahaniaethu rhwng eich ôl-dasgu a’ch popio mas?  Mae’r sesiynau yma ar eich cyfer chi!

Mae blynyddoedd o brofiad gan ein hyfforddwyr dethol yn hyfforddi yn y dull rhydd, caiacio dŵr gwyn ac wrth gwrs cael hwyl mewn caiacau sleisiog. Does yr un fodfedd o’n cwrs dŵr gwyn nad ydyn nhw wedi troelli neu ôl dasgu ynddo! Byddan nhw’n rhoi’r wybodaeth i chi droi ein cwrs dŵr gwyn yn barc sglefrio i gaiacau!

Bydd y sesiynau wedi eu teilwra i anghenion y cwsmer a’r hyn y byddwch yn awyddus i weithio arno! Mae’r clinigau Cynffoni yn llawer mwy na chynffoni yn unig, efallai eich bod am weithio ar eich syrffio, troelli, bwffio, crafu’r mur, a rheoli’r cwch, chi biau’r dewis, ac mae ein hyfforddwyr profiadol yno yn barod i fynd a chi i le bynnag y dymunwch.