Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Chwilio am le i gynnal parti stag neu blu gyda gwahaniaeth? Ychydig filltiroedd o ganol dinas Caerdydd, mae gan DGRhC bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer y parti stag neu blu perffaith. Dewiswch o blith amrywiaeth o weithgareddau hwyl cyffrous gan gynnwys Rafftio Dŵr Gwyn neu sesiwn Padlfyrddio hamddenol ar y dŵr llonydd. Hefyd, rydym yn cynnig pecynnau stag, sy’n cynnwys ein holl weithgareddau tîm fel y Don Dan DoCychod Cŵn Poeth, AfonfyrddioCanŵio a ChaiacioRafftio i'r Teulu a Cherdded Ceunentydd

Syniadau Parti Stag

Mae parti cyn priodi’n garreg filltir ar lwybr y rhan fwyaf o ddynion tuag at fywyd priod. Y dyddiau hyn, mae gweithgareddau partïon stag di-ri felly mae’n hawdd cael eich llethu gan y dewis. Os ydych chi a’ch ffrindiau agosaf am gael profiadau llawn adrenalin rhwng nosweithiau o botio, mae gennym ni syniadau gwych ar eich cyfer yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd.

Un o’r prif fanteision o’n dewis ni i drefnu’ch prif weithgareddau ar gyfer eich parti stag yw y byddwn ni’n ysgwyddo cyfrifoldeb y gwaith cynllunio ar eich rhan.

Dechreuwch eich pecyn parti gyda rafftio dŵr gwyn yn gynnar nos Wener. Bydd hyn yn gyfle i grwpiau gwahanol ddod i ‘nabod ei gilydd a llenwi pawb ag adrenalin cyn y noson hir gyntaf.

Ddydd Sadwrn cewch anghofio’r penmaenmawr mewn diwrnod o Gerdded Ceunentydd. Cewch brofi eich dewrder drwy neidio o uchelfannau i byllau plymio. Bachwch y cyfle hwn i dynnu coes y stag ac ychwanegu at y casgliad o straeon difyr ar gyfer diwrnod y briodas!

Mantais arall o gynnal y parti ar lan y môr yw y cewch gyfle i chi fynd allan yn y dydd a neilltuo digon o amser i orffwys a pharatoi ar gyfer noson arall o yfed a dawnsio tan yr oriau mân. Gallwn ni hyd yn oed drefnu’r cludiant ar eich cais er hwylustod llawn i chi.  

I  ddiweddu penwythnos llawn adrenalin ar y dydd Sul, beth am Ganŵio a Chaiaco, neu weithgaredd mewn lleoliad arall fel Tonnau Dan Do, yr Antur Awyr neu’r Wal Ddringo?

Ac wrth gwrs, beth am y gwisgoedd ffansi? Wel, y newyddion gwych ydy bod modd gwisgo’r rhan fwyaf o wisgoedd ffansi dros ein gwisgoedd gwlyb, felly wnewch chi ddim colli’r cyfle euraid yma i godi mwy fyth o gywilydd ar y darpar fab priodas! Yma yng Nghanolfan DGRhC, rydyn ni wedi gweld y cyfan – y gorau a’r gwaethaf – ac rydyn ni wrth ein boddau’n gweld ein partïon stag yn eu gwisgoedd (wedi dweud hynny, dim byd rhy anweddus gan fod ymwelwyr ifanc yn dod i’r ganolfan).

O weithgareddau llawn adrenalin fel Rafftio Dŵr Gwyn i opsiynau mwy hamddenol fel sesiynau Padlfyrddio ar ddŵr gwastad, mae pecynnau pwrpasol y ganolfan DGRhC yn ddewis gwych ar gyfer parti stag. Hefyd, dim ond tafliad carreg sydd rhwng ein canolfan a Bae Caerdydd a chanol y ddinas, felly fyddai clybiau bywiog y ddinas a’r golygfeydd gwych arni o’r dŵr yn hawdd eu cyrraedd.

Pam mae Caerdydd yn un o ddinasoedd gorau’r DU ar gyfer partïon stag?

Mae Caerdydd yn ddinas fywiog, llawn gweithgareddau cyffrous, ac yn lle perffaith i gynnal penwythnos stag. Gan ei bod hi’n hawdd cerdded o amgylch y ddinas, mae’n cynnig cyfuniad perffaith o weithgareddau parti stag cyffrous, tirnodau eiconig a bywyd nos penigamp, felly ddewch chi byth i ben y syniadau ar gyfer benwythnos parti stag!

Mae Caerdydd yn ddewis ffantastig os ydych yn awyddus i gael parti stag ger y traeth gan fod y ddinas yn agos at yr arfordir. Beth am ystyried profiadau actif drwy gerdded ar hyd y glannau neu hyd yn oed gynnal penwythnos dysgu syrffio!

O ran gweithgareddau parti stag, mae sin bywyd nos Caerdydd yn llawn dop o glybiau, bariau ac adloniant hwyr y nos, felly mae popeth yma i sicrhau eich bod chi’n cael penwythnos stag i’w gofio! Mae digonedd o fwytai grêt i chi ddewis rhyngddynt, felly bydd cyfle i chi leinio’r stumog cyn y miri neu i helpu i’ch mwytho drannoeth!

Mae chwaraeon yn rhan fawr o hanes a diwylliant Caerdydd, felly gall pobl sy’n dwlu ar gampau ychwanegu ymweliad â Stadiwm Principality at y rhestr o syniadau parti stag – ac efallai, os ydych chi’n lwcus, cewch fynd i un o’r gemau mawr sy’n digwydd gydol y flwyddyn!

Beth am ddechrau’r noson gyda chynigion ar ddiodydd yn un o’r bariau ffasiynol, mynd i ddosbarth meistr mewn coctels a chael yfed eich campweithiau wedyn, neu hyd yn oed mynd ar daith dŵr â chwrw gyda barbeciw?

O’r fan honno, gallwch symud ymlaen i un o glybiau nos poblogaidd y ddinas, lle gallwch ddawnsio ac yfed drwy’r nos. Os yw peint tawel yn fwy at eich dant na noson wyllt, mae Caerdydd yn falch o fod yn gartref i fwy o dafarndai fesul troedfedd sgwâr nag unrhyw ddinas arall ym Mhrydain! 

Llety i Bartïon Stag yng Nghaerdydd

I sicrhau bod eich penwythnos stag yn ddi-ffwdan, gallwch drefnu llety yn ein gwesty partner, Holiday Inn Express, Bae Caerdydd. Dafliad carreg o’r bwytai a’r bariau ar hyd y glannau, a’r un pellter o ganol y ddinas tua’r cyfeiriad arall, mae Holiday Inn Express yn cynnig gostyngiad gan 10% i bob gwestai sydd wedi bwcio gweithgaredd gyda ni os ydynt yn rhoi’r cod ‘CIWW’.

Mae’r gwesty’n cynnig dewis eang o ystafelloedd sy’n addas ar gyfer grwpiau mawr fel partïon stag, sy’n golygu eich bod chi’n siŵr o gael llety cyfforddus heb unrhyw straen! Trefnwch eich llety ar gyfer y penwythnos stag drwy ffonio 029 2044 9000 neu e-bostio reservations@exhicardiff.co.uk. Dysgwch fwy am y gwesty yn www.exhicardiff.co.uk.

Cysylltwch â ni i drafod parti stag bythgofiadwy yn y Ganolfan Dŵr Gwyn. Ffoniwch ni ar 029 2082 9970.