Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

I WELD Y NEWIDIADAU RYDYN NI WEDI'U GWNEUD I'N GWEFAN I ADDASU I COVID-19, GWELER EIN FIDEO YMA

info@ciww.com | 029 2082 9970

CIWW Open

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi os ydych yn bodloni’r meini prawf isod:

  • Nid oes gennych symptomau COVID-19 ar hyn o bryd (peswch sych parhaus newydd, twymyn, colli blas neu arogl)
  • Nid ydych wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif neu ddechrau dangos symptomau COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf.   (Mae unigolion sydd wedi cwblhau eu cyfnod ynysu (10 diwrnod) ac nad oes ganddynt unrhyw symptomau bellach (ac eithrio peswch sych neu golli blas neu arogl a all bara am beth amser) yn gallu ailddechrau cymryd rhan mewn gweithgareddau arferol.
  • Nid yw unrhyw aelod o'ch cartref wedi dangos symptomau COVID-19 neu wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn y 14 diwrnod diwethaf
  • Ni chysylltwyd â chi gan olrheinydd cyswllt o'r Rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu i ddweud wrthych i ynysu yn ystod y 14 diwrnod diwethaf gan y buoch mewn cysylltiad â rhywun y cadarnhawyd bod COVID-19 arno.
  • Nid ydych wedi dychwelyd o wlad y tu allan i'r DU yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, ar wahân i'r rhai ar y rhestr eithriedig - UK GOV

Cyngor cyffredinol www.llyw.cymru/coronafeirws

Gall pawb helpu i reoli'r feirws os byddwn i gyd yn wyliadwrus. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi:

  • aros gartref gymaint â phosibl
  • gweithio o gartref os gallwch
  • cyfyngu cyswllt â phobl eraill
  • cadw pellter os ewch chi allan (2 fetr ar wahân)
  • golchi eich dwylo'n rheolaidd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn ailagor ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u trefnu ymlaen llaw yn dilyn diweddariad y llywodraeth sy'n berthnasol i bob busnes chwaraeon a hamdden.

Rydym wedi rhoi pob cam angenrheidiol ar waith i ailagor yn gyfrifol ac yn ddiogel, ac wedi newid rhai o'n prosesau i hwyluso hyn. A wnewch chi neilltuo amser i ddarllen yr isod i weld sut mae pethau wedi newid:

Sut rydym ni wedi addasu?

Mae gweithdrefnau newydd, llymach o lawer wedi'u rhoi ar waith fel y gallwn ni i gyd fynd yn ôl ar y dŵr yn ddiogel:

Cyfathrebu ac archebu

Mae’n rhaid talu am bob archeb ymlaen llaw ar-lein, gan gynnwys Parcio a Chwarae! Ni roddir mynediad i gwsmeriaid sy’n galw heibio a pheidiwch â dod i’r ganolfan er mwyn archebu neu wneud ymholiadau. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech sgwrsio ag unrhyw un, ffoniwch ni ar 029 2082 9970. Nid yw DGRhC bellach yn derbyn taliadau ag arian parod!

Iechyd

Os ydych chi, unrhyw yn eich swigen neu unrhyw un rydych wedi bod mewn cysylltiad ag ef/â hi wedi cael symptomau Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch â dod i mewn i'r cyfleuster na chymryd rhan mewn gweithgaredd yng Nghanolfan DGRhC.

Diheintio Dwylo

Rydym yn darparu hylif diheintio dwylo ar draws y cyfleuster ac ar ddechrau a diwedd y sesiwn. Rydym hefyd yn eich annog i ddod â'ch hylif eich hun.

Cyrraedd yn barod

Rydym yn gofyn i'r holl gwsmeriaid gyrraedd 'YN BAROD I BADLO' lle bynnag y bo'n bosibl (h.y. gyda'ch dillad nofio o dan y dillad yr ydych yn eu gwisgo pan fyddwch yn cyrraedd y cyfleuster, yn barod i newid i siwtiau gwlyb ac ati). Mae gwisgo dillad chwaraeon ar gyfer gweithgareddau ar ddŵr gwastad yn wych os yw’r tywydd yn braf.  Os nad felly yw hi, rydym yn argymell yn gryf y dylech ddod â'ch siaced eich hun i’ch gwarchod rhag y gwynt a’r glaw a/neu'ch siwt wlyb eich hun os oes gennych un.

Ar gyfer gweithgareddau dŵr gwyn byddwn ni'n rhoi siwtiau gwlyb i chi, ond os oes gennych chi eich gwisg eich hun, gwisgwch honno (mae’n rhaid bod ganddi lewys hir a chyrraedd hyd y pigyrnau).  Mae ein hystafelloedd newid bellach y tu allan ac wedi'u hawyru'n dda. Mae’r trefniad hwn yn cael ei adolygu'n gyson.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau eich ymwadiad a'ch pecyn cwestiynau ar-lein, o leiaf 72 awr cyn dyddiad eich sesiwn. Gwneir hyn trwy'r platfform archebu ar-lein, Eola.

Golchi ychwanegol

Mae siwtiau gwlyb bellach yn cael eu socian mewn Hylif Diheintio Milton ar ôl eu defnyddio. Mae’r amser socian wedi cynyddu i 15 munud, yna caiff y siwtiau gwlyb eu rinsio mewn dŵr glân.

Gwahanu amserau cyrraedd

Mae amserau sesiynau wedi’u strwythuro oherwydd y cyfyngiad ar nifer y bobl a ganiateir ar y safle ac rydym yn gwahanu’r amserau cyrraedd i gyfyngu ar nifer y bobl a geir mewn un man ac i osgoi torri'r rheol ymbellhau cymdeithasol.

Glanhau offer

Rydym yn sgrwbio’r holl badlau a chyfarpar gyda hylif glanhau bob tro y cânt eu defnyddio, gan roi sylw arbennig i'r prif bwyntiau cyffwrdd. 

Ymbellhau cymdeithasol

Mae ein gweithgareddau yn berffaith ar gyfer ymbellhau cymdeithasol ond rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n helpu i gadw pellter. Os oes angen cymorth arnoch yn ystod sesiwn, mae gennym ddigon o gynghorion a thriciau i gyfyngu'r risg o fynd yn rhy agos at rywun. Byddwn ni bob amser yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n padlo mewn amodau diogel ac os oes angen ychydig o help arnoch, byddwn ni'n defnyddio llinell dynnu i'ch tynnu i fan diogel.  Gydag arddangosiadau ac esboniadau gwych, nid ydym yn rhagweld y bydd y rheol 2 fetr yn cael ei thorri, oni bai bod angen gwneud hynny er eich diogelwch.

Maint grwpiau

Rydym bellach yn gweithredu ar uchafswm cymhareb o 1:10 y sesiwn, gan ddilyn Canllawiau 'COVID-19' Diogel. Gallwn dderbyn grwpiau mwy ond dylech chi gysylltu â ni yn gyntaf i drafod ymbellhau cymdeithasol.

Mynediad

Mae gennym lwybr dynodedig sy’n mynd o'r ciw y tu allan, trwy ein hardal archebu a’r tu allan eto i gymryd rhan yn y gweithgareddau.

Mae ein toiledau ar agor i gwsmeriaid sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau; fodd bynnag, rydym yn gweithredu system lem ar sail un i mewn, un allan. Rydym yn cymryd gofal i osgoi cyswllt rhwng staff a chwsmeriaid wrth baratoi a symud offer. Gofynnwn i chi gadw eich dillad yn eich cerbydau yn y maes parcio cyfagos, pan fo’n bosibl. Bydd mynediad cyfyngedig i loceri awyr agored... DEWCH Â'CH DARN £1 EICH HUN AR GYFER Y LOCERI. NID YW DGRhC YN DERBYN TALIADAU ARIAN PAROD BELLACH, FELLY NI ALLWN GYNNIG NEWID.

Mae gennym nifer cyfyngedig o bobl ar y safle ar unrhyw un adeg ac yn anffodus dim ond 2 wyliwr y gellir eu caniatáu fesul grŵp archebwyd. Bydd angen enw a manylion cyswllt yr holl wylwyr arnom at ddibenion Tracio ac Olrhain.

*ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn archebion ar gyfer Rafftio Dŵr Gwyn i unigolion. Cysylltwch â ni am weithgareddau amgen.