Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

Chwilio am leoliad unigryw ar gyfer Parti Plu? Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, sydd yn daith fer yn y car o ganol y ddinas, yn cynnig ystod o weithgareddau hwyliog sy’n codi gwahanol lefelau o adrenalin, o sesiwn braf o Padlfyrddio ar Sefyll ar ddŵr llonydd i sesiwn rafftio dŵr gwyn wyllt a gwallgo.  Dewiswch eich antur a mwynhewch y Parti Plu perffaith.

Ac os na allwch chi ddewis dim ond un, rydyn ni’n cynnig pecynnau Parti Plu sy’n cynnwys pob gweithgaredd tîm sydd gennym, felly cewch roi tro ar y Tonnau Dan Do, Cychod Cŵn Poeth, Afonfyrddio, Canwio a Chaiacio, Rafftio i’r Teulu a Cherdded Ceunant.

Pecynnau Parti Plu

Gwnewch eich penwythnos parti plu yng Nghaerdydd yn un bythgofiadwy drwy ymbincio, darganfod Cymru a llamu i’r clybiau lleol lu gyda rhagor o weithgareddau penwythnos parti plu a fydd yn codi’r lefelau adrenalin! Trefnwch becyn parti plu pwrpasol ar gyfer y criw gyda Chanolfan DGRhC a mwynhewch gyfuniad difyr o weithgareddau tîm hamddenol.

Dechreuwch y penwythnos gyda gweithgaredd cyffrous fel y cwrs Canŵio a Chaiacio yn ein cyfleusterau chwaraeon padl rhagorol sy’n cynnwys ein cwrs dŵr gwyn safon Olympaidd a phwll dŵr gwastad. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau ar gyfer pobl o bob gallu gan ein tîm o hyfforddwyr cyfeillgar llawn hwyl a fydd yn rhoi hwb i’ch hyder ar y dŵr ac yn siŵr o adael digon o amser i chi i gyrraedd y dre ac ymuno â’r bywyd nos byrlymus!

Ddydd Sadwrn, rhowch gic i’r cur pen a gadael miri’r ddinas am sesiwn gorff-fyrddio ar ein Tonnau Dan Do. Does dim angen profiad, felly gallwch berffeithio marchogaeth y tonnau jet dŵr ar eich pen eich hun neu gyfochr â ffrind heb boeni am bobl yn busnesu fel ar y traeth!

Fel arall, os yw ymarfer y corff cyfan ar eich rhestr syniadau am barti plu, gallwch wneud hyn a gweld Caerdydd o bersbectif newydd ar y dŵr gwastad yn ein sesiynau Padlfyrddio. Darperir yr holl offer a’r cyfarwyddiadau, felly bydd modd i fenywod o bob lefel a gallu ddod i fwynhau ychydig o amser ar y dŵr wrth gymryd rhan yn y gamp ddŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. A chan ein bod ni ddim ond tafliad carreg i ffwrdd o ganol dinas Caerdydd, bydd gennych ddigon o amser i wneud ychydig o siopa cyn noson allan ar y parti plu!

Beth am gloi’r penwythnos plu drwy brofi’ch sgiliau padlo yn ein Profiad Rafftio Teulu? Bydd yr antur ddwy awr hon yn gwneud i chi chwerthin a sgrechian wrth i chi deithio drwy lanw a thrai tonnau DGRhC, a chael dipyn o drochfa! Pan ddewch yn ôl ar dir cadarn a sychu, gallwch dwymo gyda phaned a danteithion blasus yn ein caffi cyn i chi fynd adref.

Pam mae Caerdydd yn un o ddinasoedd gorau’r DU ar gyfer partïon plu?

Mae prifddinas fywiog Cymru dan ei sang gan antur ac adloniant, sy’n ei wneud yn lle perffaith i fynd am barti plu. Mae Caerdydd yn cyfuno tirnodau lleol a bywyd nos heb ei ail â gweithgareddau parti plu cyffrous, ddewch chi fyth i ddiwedd y rhestr syniadau! Hefyd, mae’n hawdd cerdded y ddinas felly cewch chi a’ch ffrindiau droedio o le i le yn ddiffwdan.

Os oes arnoch chi awydd parti plu ger y traeth, mae Caerdydd yn lle perffaith ar y glannau. Beth am gymryd hoe fach o’ch profiadau mentrus a mynd am dro ar hyd glan y dŵr? Neu os oes arnoch chi awch am antur, gallwch chi ychwanegu gwersi syrffio at firi’r penwythnos.

Yn sicr, fydd yna ddim prinder syniadau ar gyfer penwythnos plu ym mhrifddinas fywiog Cymru. O baradwys siopa Canolfan Dewi Sant i’r siopau bychan a’r trysorau cudd sydd yn yr arcedau oes Fictoria trwy ganol y ddinas, mae digonedd o gyfleoedd gwario yng Nghaerdydd!

Beth am brofi ychydig o ddiwylliant yng nghanol gweithgareddau’r parti plu a mynd i un (neu amryw) o gestyll Caerdydd a’r ardaloedd o’u cwmpas, cyn mwynhau’r bwyd blasus sydd ar gael ledled prifddinas Cymru. Gall partïon plu mwy actif ychwanegu unrhyw beth o feicio cwad i saethu colomennod clai at eu hamserlenni.

Mae cofrestru ar gyfer dosbarth coctels yn ffordd wych o gychwyn noson; cewch hwyl ac yfed eich creadigaethau blasus! Os yw’n well gennych chi i rywun arall wneud y diodydd, cewch fanteisio ar gynigion arbennig yn y llu o fars ffasiynol sydd yn y ddinas.

Wedi i chi gychwyn arni, ewch draw i un o’r clybiau nos lu sydd yng nghanol Caerdydd, lle cewch ddangos eich doniau dawnsio tan oriau mân y bore! Os ydych chi’n fwy o fenyw peint nag aderyn y nos chewch chithau chwaith mo’ch siomi – Caerdydd yw’r ddinas lle mae’r mwyaf o dafarndai fesul troedfedd sgwâr ym Mhrydain.

Llety i Bartïon Plu yng Nghaerdydd

Am benwythnos plu cwbl ddiffwdan, gallwch aros yn ein gwesty partner, Holiday Inn Express Bae Caerdydd. Mae mewn lle cyfleus rhwng prysurdeb canol y ddinas a’r glannau godidog ac mae’r gwesty’n cynnig gostyngiad o 10% i westeion sydd wedi bwcio gweithgaredd gyda ni os ydyn nhw’n rhoi’r côd ‘CIWW’.

Mae ystafelloedd yr Holiday Inn yn ddigon mawr i grwpiau mawr fel partïon plu felly rydych chi’n siŵr o gael lle cyfforddus a braf. Trefnwch eich llety ar gyfer y penwythnos plu nawr drwy ffonio 029 2044 9000 neu e-bostio  reservations@exhicardiff.co.uk. Dysgwch fwy am y gwesty yn www.exhicardiff.co.uk.

Cysylltwch â ni i drafod parti plu arbennig at eich gofynion chi yn y Ganolfan Dŵr Gwyn. Ffoniwch 029 2082 9970.