Rhaid archebu gweithgareddau* ymlaen llaw drwy'r botwm BOOK NOW isod, ni allwn ddarparu ar gyfer archebion galw heibio. *Gall Parcio a Chwaraewyr sy'n mynychu sesiwn heb archebu ymlaen llaw gael eu gwrthod neu godi ffi ychwanegol o £5 y person os na fyddant yn archebu ymlaen llaw ar-lein.

ARCHEBU DRWY’R BOTWM ‘ARCHEBU NAWR
Ffoniwch ni i Archebu
029 2082 9970
E-bost
Dod o hyd i ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Watkiss, Bae Caerdydd, CF11 0SY

I’R SAWL SY’N CHWILIO AM WEFR, PLESER A HWYL I’R TEULU, MAE DŴR GWYN RHYNGWLADOL CAERDYDD (DGRhC) YN CYNNIG YSTOD EANG O WEITHGAREDDAU I’W MWYNHAU AR Y SAFLE AC ODDI AR Y SAFLE DRWY GYDOL Y FLWYDDYN. 

Yng nghanol Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, mae DGRhC yn gartref i’r cyfleuster Rafftio Dŵr Gwyn a Thon Dan Do poblogaidd o safon Olympaidd cyntaf un yn y DU.

Gan gynnig hwyl dŵr gwyn a dŵr llonydd i bawb, Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yw’r lle perffaith i gael her, chwilio am antur neu deimlo cyffro gwefreiddiol. Os byddwch chi’n dewis aros ar y safle neu borthi’ch chwant am adrenalin mewn un o’n gweithgareddau oddi ar y safle fel Cerdded Ceunentydd, gallwn ni addo diwrnod allan bythgofiadwy.

Cwrs Dŵr Gwyn

Ar gyfer rafftiau, canŵiau a chaiacau y mae ein cwrs dŵr gwyn 250m sy’n pwmpio hyd at 16 o fetrau ciwbig o ddŵr yr eiliad – sef llond 80 twba bath! Gallwn ni addasu llif a lefel y dŵr er mwyn darparu ar gyfer dechreuwyr a hen lawiau. 

Tonnau Dan Do

Mae DGRhC yn gartref i beiriant efelychu Tonnau Dan Do o’r enw Flow Rider® sy’n eich galluogi i reidio jetiau dŵr ar ben bwrdd corff. Mae’r dyluniad dwbl yn galluogi dau berson i gorff-fyrddio ar yr un pryd, felly gall ffrindiau a’r teulu ddangos eu sgiliau gyda’u gilydd. 

Croesawu Teuluoedd

Cadwch y plant yn effro ac yn eiddgar drwy gydol y flwyddyn gyda’n hamrywiaeth helaeth o weithgareddau i’r teulu ar y dŵr ac oddi arno.  Gadewch iddyn nhw ddysgu sgil newydd, herio eu hunain, symud y corff ac yn bwysicaf oll, creu atgofion!

Cael Blas Arni

O wella’ch sgiliau dŵr ac o berffeithio’ch harddull, byddwch chi’n badlwr gwell yn y pen draw sy’n cael mwy o fwynhad nag erioed. A ninnau’n ganolfan rhagoriaeth mewn hyfforddiant, rydym ni’n cynnig cyrsiau hyfforddi o’n Hysgol Badlo boblogaidd i wobrau uchel eu parch Dug Caeredin. Mae ein Sesiynau Blasu Padlo hefyd yn ffordd dda o weld sut hwyl rydych chi’n cael ar weithgaredd, cyn ymrwymo i gwrs.

Achub ar y Dŵr

Os ydych chi am roi hwb i’ch hyfforddiant achub ar y dŵr, eich hyfforddiant mynediad a mannau caeedig, neu eich sgiliau cymorth cyntaf, byddwch chi’n hapus i glywed ein bod yn ddarparwr hyfforddiant proffesiynol sy’n cynnig amrediad o gyrsiau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ewch draw i’n safle micro proffesiynol a phwrpasol i gael rhagor o fanylion.

Caffi Bar DGRhC

Dim dŵr gwyn yn unig sy’n tynnu dŵr o’n dannedd – ein caffi ar y safle yw’r lle perffaith i weld y cyffro heb fynd ar gyfyl y dŵr! Os ydych chi’n gwylio, yn ymlacio neu’n cael tamaid, mae’r caffi’n agored i’r cyhoedd o 10am bob dydd ac mae dewis o ddiodydd a bwyd tymhorol ffres. 

Cafodd y caffi ei adnewyddu yn 2016 ac mae modd dod o hyd iddo ar lawr uchaf DGRhC. Mae ganddo falconi sylweddol a digon o seddi. Yn y glaw neu’r haul, dyma’r lle i gael y olygfa orau o’r cwrs, i gynnal digwyddiad neu ar gyfer parti plant.

Os oes gennych chi ymholiad ynghylch digwyddiad neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am wasanaethau arlwyo ar y safle, ffoniwch 029 2082 9985.